SVENSKA / ENGLISH

ÖSTRA SALA BACKE

Östra Sala backe i Uppsala utvecklas nu för att knyta samman Sala backe och Årsta med ett stråk präglat av stadsliv och aktivitet. Det som tidigare varit en barriär mellan de båda områdena blir nu istället en naturlig mötesplats och en central punkt i Uppsalas Östra stadsdelar. I egenskap av byggherre och samarbetspartner kommer vi i detta projekt utveckla och skapa förutsättningar för ett attraktivt och samordnat utbud av handel och service i området. Ett arbete som bedrivs tillsammans med bostadsbyggherrar och Uppsala kommun vad gäller strategisk planering av verksamhetskoncept inom den nya stadsdelen. Fokus i nyplanerade områden ligger vanligtvis på uppförandet av bostäder utan helhetssyn på stadslivet i bottenvåningarna. Vi går därför in i området med fokus på just vilka verksamheter som ska finnas i husens gatuplan och hur området ska få ett fungerande och attraktivt stadsliv.